Privacy policy

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van gegevens, zoals omschreven in onze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende ondernemingen:
- AA2020 B.V. (80558321)
- AA2020 TD SLU

AA2020 respecteert de privacy van alle website bezoekers. De gegevens die u op de website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. AA2020 gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven, door personen die onze website bezoeken of informatie aanvragen. Gegevensuitwisseling op onze website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. De website gebruikt alleen persoonsgegevens die door bezoekers vrijwillig zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen o.a. zijn: naam, functie, adres, email, telefoonnummer, etc. Ook mogen wij de door u verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer op diensten die wij verzorgen. We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Wanneer nodig zullen wij u expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Beveiligingsmaatregelen

AA2020 heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang van de context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met het
terugdringen van de risico’s tot een minimum, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. AA2020 biedt waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als u de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren door een onafhankelijke deskundige, dan kan er een verzoek worden ingediend. AA2020 zal hierover met u afspraken maken. De kosten van de audit zijn voor rekening van u, waarbij u zich verplicht om een kopie van het inspectierapport ter beschikking te stellen en niet te publiceren.

Geheimhouding

AA2020 houdt verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht haar medewerkers en eventuele sub verwerkers ook tot eenzelfde geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen vertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregels.

Aansprakelijkheid

De klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of medewerkers. AA2020 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart AA2020 ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten van welke AA2020 in verband daarmee moet maken, bijvoorbeeld in een juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de klant. De in een opdracht van dienstverlening en daarbij algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden.

Bewaren gegevens

AA2020 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien u informatie via de website opvraagt vragen wij uw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van u registratie ontvangt u via e-mail. Geeft u bij uw aanvraag toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvangt u daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. U kunt zich hier op ieder willekeurig moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan de mail. Laat u ook uw telefoonnummer achter dan geeft u daarmee impliciet toestemming dat wij contact met u mogen opnemen inzake onze dienstverlening. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookiebeleid

Er wordt gebruikt gemaakt van cookies om de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij uw ip-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke typebrowser u onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van u als bezoeker en om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van AA2020. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruik om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring!!!. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening verklaart de klant in het bezit te zijn van, bekend te zijn met en in te stemmen met onze algemene voorwaarden met deze privacyverklaring.

Deel uw mening

Uw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw oordeel over onze website. Heeft u vragen, opmerkingen of aanbevelingen over uw rechten en/of de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres info@aa2020.nl Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht om een klacht in dienen bij de privacy toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens.